I. Úvodné ustanovenia

1. Internetový obchod prevádzkuje IDCT network s.r.o. , So sídlom Tišice, Luční 120, PSČ 277 15, IČO 02447291, ktoré je zapísané v obchodnom registri vedenom mětský súdiac v Prahe pod spis. zn. odd. C, vložka 219444 (ďalej len ,, predávajúci ").

2. Tieto dodacie podmienky sa vzťahujú výhradne na spotrebiteľov, teda každého človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná (ďalej len ,, kupujúci ").

3. Záväzné sú dodacie podmienky v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho ku dňu odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito dodacími podmienkami sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

4. Tieto dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

II. Práva a povinnosti

1. Predpokladaný termín plnenia je uvedený v potvrdení objednávky. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci termín plnenia predĺžiť.

2. Tovar je dodávaný podľa výberu vami zvoleného v objednávke:
Pri objednávke z e-shopu nad 400 Euro je doprava zadarmo.


a) DPD private - garantuje doručenie do 2 pracovních dní po podaní balíka. Cena balíka je 8 euro.

3. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia vo vlastníctve predávajúceho.

4. Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia kupujúcemu vo výdajnom mieste predávajúceho alebo odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi. Ak je dojednaný osobný odber, je za splnenie termínu plnenia považované tiež písomné oznámenie (email) predávajúceho adresované kupujúcemu, že predmet plnenia je pripravený k expedícii. Odklad prevzatia predmetu plnenia kupujúcim nemá vplyv na splnenie termínu plnenia.

5. Nebezpečenstvo straty, poškodenia, odcudzenia či iné škody na tovare prechádza na kupujúceho v prípade osobného odberu okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho. V ostatných prípadoch, ak je predmet plnenia prepravovaný v súlade s prepravnými pokynmi kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo straty, poškodenia, odcudzenia či iné škody na tovare na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru poštovému prepravcovi či prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia kupujúcemu.

6. Pri prevzatí zásielky odporúčame kupujúcemu prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je potrebné za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. Kupujúci tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci. Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo kupujúceho uplatniť reklamáciu u predávajúceho.